Faculty
 
Navigation>> Home > Faculty > FULL-TIME Faculty > view
Faculty
FULL-TIME Faculty

 

 

Public Diplomacy

Teaching and

Research Office
(Director
:Yanzhen)

Members Research Field E-mail
Prof. Liu Debin

International Relations Theory,

International Relations History,

Contemporary International Relations Affairs

dbliu@jlu.edu.cn
Prof. He Zhipeng

International Law,

Global Governance

hezp@jlu.edu.cn
Dr. Yan Zhen

Public Diplomacy History,

the USA Public Diplomacy,

Globalization

yanzhen1357@126.com
Dr. Chen Xi

International Public Relations,

International Organization Employee

Performance Evaluation

freyafloat@163.com
Dr. Cui Yue

International Public Law

jidacuiyue@163.com
Dr. Jiang Shuai jiangshuaijlu@hotmail.com
Dr. Li Menglong

Sino-Russia Relations

Humane Cooperation

limenglong@jlu.edu.cn

 

 

 

Neighboring

Diplomacy

Teaching and

Research Office
(Director:

Fu Yuhong)

Members Research Field E-mail
Dr. Fu Yuhong

International Law

Global Governance

fuyuhong@jlu.edu.cn
Dr. Ren Mu

International Relations Theory,

Japan Public Diplomacy,

Sino-Japan Relations

renmu35@163.com
Dr. Xian Mingzhi

East Asia International Relations and Asymmetry,

South Korea Politics
myungsikh@gmail.com
Dr. Qiao Rui International Relations Theory and Methodology qiaorui@jlu.edu.cn

 

 

 

Economy Diplomacy

Teaching and

Research Office
(Director:

Sun Xingjie)

Members Research Field E-mail

Associate Prof.

Sun Xingjie

International Political Economy,

Geopolitics,

State Theory

sunxingjie@jlu.edu.cn
Dr. Wu Yanfei

Energy International Political Economy,

Company Diplomacy

wuyanfeijlu@126.com 

Dr.

Alexander Düben

China Russia Relations,

East and North-East Asian Affairs,

Central Asian Affairs,

Securtiy Studies,

Energy Geopolitics

dueben@jlu.edu.cn
Dr. Zou Xiaolong

Global Climate Governance 

Public and Environmental Diplomacy

zou_xl@jlu.edu.cn

  

 

 

International Relations History

Teaching and

Research Office

(Director:

Sun Liping)

Members Research Field E-mail
Prof. Wang Li

English and American Diplomacy Theory,

EU Common Foreign Policy

wlchangchun@jlu.edu.cn

Prof. Sun Liping

American Foreign Policy,

East Asia International Relations

Sunlp@jlu.edu.cn

Associate Prof.

Wang Wenqi

Diplomacy Studies,

Nationalism,

International Relations History

wangwenqi@jlu.edu.cn
Dr. Zhang Xiaohu

International Relations History

Social Governance

xiaohu0208010@163.com

 

 

 

Home |  About us |  Contact US

All Right Reserved School of International and Public Affairs of Jilin University 2017 ©

Address:Youyi Hotel,No.2699,Qianjin Street,Changchun zipcode:130012 Tel:0431-89228918